Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος

Ο Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1955 στην Κα­λα­μά­τα. Χη­μι­κός Μη­χα­νι­κός της Πο­λυ­τε­χνι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Μέ­λος του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λίου του «Ρή­γα Φε­ραίου» και της συ­ντα­κτι­κής επι­τρο­πής του «Θού­ριου» στη με­τα­πο­λί­τευ­ση του 1974. Αντι­πρό­ε­δρος του πρώ­του με­τα­δι­κτα­το­ρι­κού Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λίου της ΦΕ­ΑΠΘ και μέ­λος του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ την ίδια πε­ρί­ο­δο. Ερ­γά­σθη­κε ως δη­μο­σι­ο­γρά­φος στις εφη­με­ρί­δες ΑυγήΕγνα­τίαΘεσ­σα­λο­νί­κη και στο πε­ρι­ο­δι­κό Αντί. Ιδρυ­τής του εκ­δο­τι­κού οίκου Πα­ρα­τη­ρη­τής, δι­ευ­θυ­ντής του ρα­δι­ο­φω­νι­κού σταθ­μού της Θεσ­σα­λο­νί­κης Ρά­διο Πα­ρα­τη­ρη­τής και του λο­γο­τε­χνι­κού πε­ρι­ο­δι­κού Πα­ρα­τη­ρη­τής. Υπεύ­θυ­νος εκ­δό­σε­ων στον εκ­δο­τι­κό οίκο Επί­κε­ντρο. Ιδρυ­τι­κό μέ­λος του Κέ­ντρου για τη Δη­μο­κρα­τία και τη Συμ­φι­λί­ω­ση στη Νο­τι­ο­α­να­το­λι­κή Ευρώ­πη (Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, CDRSEE) και γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας της «Ένω­σης για τη Δη­μο­κρα­τία στα Βαλ­κά­νια». Δι­ευ­θυ­ντής σύ­ντα­ξης στο πε­ρι­ο­δι­κό Balkan Horizons. Έχει με­τα­φρά­σει το βι­βλίο του Λού­τσιο Κο­λέ­τι Για το νε­α­ρό Μαρξ (εκ­δό­σεις Οδυσ­σέ­ας 1977), έχει επι­με­λη­θεί και προ­λο­γί­σει τον συλ­λο­γι­κό τό­μο ΠΑ­ΣΟΚ και εξου­σία (εκ­δό­σεις Πα­ρα­τη­ρη­τής 1980), το Λε­ω­νί­δας Κύρ­κος εκ Βα­θέ­ων (εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο 2009), το Cas Mudde Λα­ϊ­κι­στι­κά Ρι­ζο­σπα­στι­κά Δε­ξιά Κόμ­μα­τα στην Ευρώ­πη (εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο 2011) και πολ­λά άλ­λα. Έγρα­ψε το Πο­λι­τι­κό Τρα­βέρ­σο στην Ύστε­ρη Με­τα­πο­λί­τευ­ση (εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο 2010), το Μύ­θοι και Στε­ρε­ό­τυ­πα της Ελ­λη­νι­κής Κρί­σης (εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο 2012) και το Εξ­τρε­μι­σμός και πο­λι­τι­κή βία στην Ελ­λά­δα Το Bing Bang της Χρυ­σής Αυγής (εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο 2014).

Η υπονόμευση της Δημοκρατίας 2015-2019

Η υπονόμευση της Δημοκρατίας 2015-2019
Η υπονόμευση της Δημοκρατίας 2015-2019

Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο
2020
σ. 424
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-458-996-8
Σημειώσεις: Πρόλογος: Δημήτρης Κ. Ψυχογιός.

 

Beschikbaarheid: Op voorraad

Prijs/st.: € 18,00
stuk(s)
  • Nieuw
Winkelwagen

producten: 0

waarde: € 0,00

Ga naar winkelwagen

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein